S MARUŠKOU V KAPSE - OD STROMU KE STROMU - 3. ČÁST - Břetislav Jansa

CZ | EN
CZ | EN
Přejít na obsah
S MARUŠKOU V KAPSE
od stromu ke stromu - 3. část
duben 2022

Poslední dubnový den mě krásné jarní počasí přivedlo na Malou Skálu. Chci se podívat na tři zajímavé místní stromy. Cesta to bude krátká, stromy rostou přímo v obci.
Památné stromy Malé Skály

Obec s přibližně dvanácti sty obyvateli leží na březích Jizery, zhruba v polovině cesty mezi Turnovem a Železným Brodem. Původní panství Malá Skála, zámek s pivovarem, leží na pravém břehu Jizery, ve směru na Sněhov. Dnešní podobu dostala Skála až v roce 1953 sloučením hned deseti samostatných obcí. Jedna z nich je Vranové 1. díl. Ta leží na levém břehu Jizery a zde také vystupuji z vlaku.

Od vlakového nádražíčka se dávám na sever, cesta je značená žlutou turistickou značkou. U hotelu Skála značku opouštím, jdu stále rovně, úzkou uličkou. Od vlaku to netrvalo ani deset minut a jsem u Tisu v Malé Skále.

Tis v Malé Skále
Tis červený roste u železničního přejezdu, na pozemku bývalé výstavní galerie. Pokud jsem to z dokumentace správně pochopil, od návrhu na vyhlášení toho tisu památným (spolu s dalšími šestnácti stromy a jedním stromořadím v tehdejším okrese Jablonec nad Nisou) k samotnému vyhlášení uplynula poněkud dlouhá doba. Návrh se uskutečnil již v listopadu 1980. V té době proběhlo také první měření: obvod kmene 215 centimetrů, byl osm a půl metru vysoký a stáří bylo odhadnuto na 200 let. Tyto údaje dokládá i informační tabulka přímo u stromu.
Tis v Malé Skále
K vyhlášení těchto stromů památnými však došlo až v říjnu 1989…

Prozatím poslední měření proběhlo v roce 2009 a v něm se uvádí, že obvod kmene je 297 cm, výška 12 metrů, výška koruny 10 metrů a šířka koruny 9 metrů. Jen pro upřesnění, obvod kmene se vždy měří ve výšce 130 centimetrů. Tis červený je dvoudomá dřevina, maloskalský tis je samičího pohlaví. V současné době máme v České republice 101 památných tisů.

Tisy jsou neuvěřitelně dlouhověké. Na příklad ve Skotsku roste Fortingallský tis, jehož věk se odhaduje na tři až pět tisíc let, přičemž jeho kořenový systém může být starý 9 500 let!!! Stav maloskalského tisu je posuzován jako velmi dobrý, takže můžeme doufat, že mu v jeho životě po mnoho dalších staletí nic nezabrání.

Na dohled od tisu, ani ne osmdesát metrů severozápadním směrem, je křižovatka a u ní, vedle kaple, roste druhý památný strom. Lípa u kapličky na Malé Skále.

Lipa u kaplicky 01
Lipa u kaplicky 01
Lípa srdčitá je památnou od listopadu 1996. V té době měla obvod kmene 300 centimetrů, vysoká byla 23 metrů, stáří odhadnuto na 200 let a stav posouzen jako velmi dobrý. Od té doby lípa prošla několika zásahy, například v roce 2008 byl proveden firmou Arbonet zdravotní řez, redukční řez, odstranění výmladků, kontrola vazby, v ceně 12 376,-. V roce 2009 proběhlo druhé měření. Výška byla 26 metrů, obvod kmene 348 centimetrů, výška koruny 22 metrů a šířka koruny 16 metrů.

Kolem každého památného stromu se stanovuje takzvané základní ochranné pásmo, ve kterém se ze zákona zakazuje jakákoliv činnost pro stromy škodlivá. Pásmo má tvar kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve 130 centimetrech. U této lípy je to sedm metrů od stromu.

Lípa malolistá je na rozdíl od sestry velkolisté poněkud zdrženlivější. Zatímco v tomto čase můžeme vidět lípu velkolistou již krásně olistěnou, malolistá si dává na čas. Zazelená se zhruba o dva týdny později.
Díky své malebnosti, dobré dostupnosti, bohaté nabídce zážitkových atrakcí, velkému kempu na ostrově přímo v obci a hlavně pro snad nevyčerpatelné množství zajímavých míst v nedalekém okolí, je Malá Skála celoročně vyhledávanou turistickou destinací. Je to centrum skálolezců, cyklistů, vodáků či běžných turistů a v letní sezóně je zde až nepříjemně rušno. V posledních dvaceti letech prošla Malá Skála výraznou proměnou a z v celku poklidné obce se stala turistickým centrem severní části Českého ráje. Ovšem dnes je tu až nezvyklý klid. V kempu je jen hrstka karavanů, parkoviště u Žluté plovárny, kolem které procházím, je téměř prázdné. Nejspíš to bude datem. 30. dubna – pálení čarodějnic.

Po lávce přecházím Jizeru. Od lípy u kapličky je cesta značená červenou barvou, od rozcestníku Pod Pantheonem pokračuji po zelené. Do prudkého kopce, k bývalému maloskalskému pivovaru. U něho roste třetí a poslední strom mé dnešní krátké výpravy.

Lipa u pivovaru 1
Lípa malolistá Sněhov u pivovaru je její oficiální název. Z mého pohledu je toto pojmenování trochu matoucí. Jsem stále v Malé Skále, dokonce v její původní části. Přestože je vesnice Sněhov, jenž je také součástí obce Malá Skála, odtud asi jeden a půl kilometru, tato část Malé Skály spadá pod katastrální území Sněhova. Z tohoto vyplývá, že jména památných stromů se určují podle katastrálních území, nikoliv podle obcí. Tomu ovšem odporuje třeba právě maloskalský tis. Nese název Tis v Malé Skále, přestože roste v katastrálním území Vranové I.
Lípa u pivovaru
Lípa u pivovaru
Když už jsem tedy u Sněhova, roste tam také památná lípa malolistá. K té dnes už nedojdu, nechám si ji na jindy.

Podobně rostlou lípu, jako je ta u pivovaru, jsem dosud neviděl. Koruna začíná kousek od země, mohutné spodní větve rostou téměř vodorovně a vytváří tak neobvykle rozložitou korunu. Lípa roste na malém pozemku patřícímu k bývalému pivovaru, mezi budovou pivovaru a zámečkem, jenž je dnes také v soukromém vlastnictví. V době vyhlášení památným stromem, v září 1994, byly vlastníkem pivovaru pražské čokoládovny. V té době měl strom obvod kmene 605 centimetrů. Věk byl odhadnut na 250 let. V roce 2009 proběhlo další měření, podle něhož byl obvod kmene 614 centimetrů, z celkové výšky stromu 23 metrů byla výška koruny změřena na dvacet a půl metru. Šířka koruny 23,5 metru.

Lípa u pivovaru
Lípa u pivovaru
Strom prošel několika zásahy: zdravotními řezy, ošetřením dutin, redukcí koruny, v roce 2004 byla instalována dynamická vazba, v roce 2007 ošetřením koruny po vichřici.

V těsném sousedství této lípy roste druhá. Té se naopak žádné péče nedostalo.
Lípa u pivovaru
U této nádherné lípy moje dnešní krátká cesta končí. Ovšem, aby byl výčet památných stromů Malé Skály úplný, ještě se zmíním o jedné lípě, která již dnes neroste. Rostla na soukromém pozemku, na pravém břehu Jizery, na okraji Malé Skály ve směru na Frýdštejn. Lípa malolistá byla památnou od srpna 1999. V té době byla 28 metrů vysoká, obvod kmene byl změřen na 396 centimetrů. V odůvodnění vyhlásit tento strom památným se můžeme dočíst: „Jedná se o velmi mohutný a zdravý strom osobitého vzhledu. Lípa je dle dochovaných písemností stará cca 400 let a proto patří mezi stromy, které je třeba uchovat a chránit. U stromu byl proveden zdravotní řez, byla odlehčena koruna, odstraněny pahýly a stará vazba byla nahrazena novou.“

V roce 2004 však byla ochrana této lípy, na základě znaleckého posudku z předešlého roku, zrušena. V odůvodnění se uvádí, že: „…. Strom tvoří typický dvojkmen s výrazným tlakovým větvením. Koruna stromu je rozložitá, zasahuje nad střechu rodinného domu a hospodářské budovy.“

Dále:
" - Lípa není zdravá a vitální (míněno v oblasti fyziologické), listy lípy jsou výrazně menší než je u tohoto druhu obvyklé. Lípa nevykazuje žádnou kmenovou ani korunovou výmladnost.
- Z hlediska provozní bezpečnosti (biomechanické vitality) není lípa bezpečná. A to zejména díky tlakovému větvení dvou kosterních větví ve výšce cca 4 m nad zemí. Toto větvení se může kdykoliv rozlomit. Vizuálně je dobře patrná i vnitřní destrukce dřeva ve větvení, která je doprovázena vnějšími symptomy.
- Větvení některých dalších silných větví v koruně je také tlakové - není staticky pevné.
Může kdykoliv dojít k jejich selhání - zlomu a k narušení statických poměrů v koruně. - řezem vyvětvené části koruny s listy na konci se mohou svojí vahou kdykoliv zlomit a spadnout na zem.
- Vázání z kovových obručí nad problematickým větvením již výrazně zarůstá do jištěných větví a způsobuje jim mechanické poranění, které má velký vliv na sníženou vitalitu stromu. Toto vázání však v současné době již nelze odstranit.
- Existuje reálný důvod se obávat, že by lípa mohla pro své okolí znamenat bezprostřední nebezpečí a že by mohlo dojít k jejímu biomechanickému selhání a to za normálních vnějších podmínek, což může vést nejen k destrukci, ale i k újmě na majetku, zdraví či ztrátě života osob pohybujících se v blízkosti stromu.
Ve znaleckém posudku jsou navrženy dvě varianty řešení bezpečnosti v okolí stromu - pokácení stromu a provedení náhradní výsadby stromu nového nebo provádění postupného redukčního řezu koruny v příštích 10 - 12 letech ( v minimálně 4 etapách) s cílem snížení původní velikosti koruny na polovinu a instalace dvouúrovňového vázání."

Tolik z přepisu odůvodnění. Z dalších krásných stromů se budu těšit zase příště.

Copyright © 2015 - 2024 Břetislav Jansa
Břetislav Jansa - QR code
Návrat na obsah